0989 41 3333

Cốc sạc camera wifi WM1

Cốc sạc camera wifi WM1 là dạng cục sạc pin cho điện thoại có camera ẩn bên trong. Thực hiện chức năng vồn có và thêm chức năng của một camera giám sát.