0989 41 3333

Cốc sạc camera Z99 wifi

Đây là sản phẩm tiện lợi vừa sử dụng như một cục sạc pin bình thường vừa sử dụng như một camera thông minh.