0989 41 3333

Máy CX007 phát hiện nghe lén nghe trộm

Máy CX007 phát hiện nghe lén nghe trộm dùng để ra soát các thiết bị nghe lén được gắn xung quanh nơi bạn công tác hoạt nhà riêng của bạn.