0989 41 3333

Máy phát phá sóng điện thoại

Đây là máy phát phá sóng điện thoại các hãng và các mạng CDMA, GSM, DCS, PHS và cả mạng 3G.