0989 41 3333

Thiết bị nghe lén X5000 tự động gọi lại

Thiết bị nghe lén X5000 tự động gọi lại quả là một sản phẩm hiện đại thời nay. Sử dụng dễ dàng mà còn nhiều tính năng tích hợp trong một thiết bị.